قوانین و مقررات طراحی وب سایت:

ماده (1) : موضوع

طراحی و پیاده سازی نرم افزار

ماده (2) : مدت

کار در یک مرحله تحویل کارفرما میشود. این فاز از تاريخ شروع لغايت زمان توافقی مي باشد.

مدت زمان اعلام شده در صورتی تحقق می یابد که در مقاطعی که نیاز به انتخاب، تصمیم گیری و یا پاسخ به پرسش از طرف کارفرما وجود دارد، در زمانی معقول از طرف کارفرما رسیدگی و به مجری اعلام گردد.

ماده (3) : مبلغ قرارداد

* مبناي تعيين نرخ موضوع قرارداد براساس تعرفه های توافقي خواهد بود.

نحوه پرداخت :

* هنگام عقد قرارداد نیمی از مبلغ کل قرارداد که در قرارداد لحاظ گردیده است.

* بعد از اتمام کار و هنگام تحویل نهایی پروژه  باقی مانده از مبلغ کل قرارداد که با برآورد نهایی هزینه مقدار دقیق آن مشخص می گردد.

ماده (4) : تعهدات کارفرما

* هزينه عکاسی صنعتی، تایپ، ترجمه، انيميشن هاي خاص، تهيه و توليد موسيقي، صدا و فيلم، ديجيتايز كردن موسيقي و صدا و فيلم، تغييرات اساسي در ساختار نرم افزار و موارد متفرقه ديگر بعهده کارفرما می باشد.

ماده (5) : تعهدات مجری

* مجري متعهد مي گردد بر اساس موضوع قرارداد از لحاظ ارائه خدمات فني و نحوه انجام كار رضايت كارفرما را بطور كامل جلب نمايد و هرگونه اعتراض يا عدم رضايت كارفرما از كار انجام شده كه به موضوع قرارداد مربوط مي گردد بايد هرچه سريعتر از سوي مجري رسيدگي شده و ترتيب اثر داده شود.

* هرگونه تغيير در مفاد قرارداد كه به توافق طرفين رسيده باشد بصورت الحاقيه قرارداد تنظيم و پس از امضاء براي طرفين قابل اجرا خواهد بود.

ماده (6) : پشتیبانی

* ارائه پشتیبانی که شامل رفع نقص ، تهیه نسخه پشتیبان و بروزرسانی و مراقبت از نرم افزار میباشد در صورت لزوم و نیاز کارفرما و توافق طرفین بصورت قرارداد جداگانه ای تنظیم خواهد شد