نوع پروژه:

شرکتی

نام کارفرما:

صبا دیتا

تاریخ شروع:

95/05/20

تاریخ تحویل:

95/06/17

آدرس پروژه:
#

توضیحات:


مشاهده پروژه