نوع پروژه:

شرکتی

نام کارفرما:

صبا دیتا

تاریخ شروع:

95/07/02

تاریخ تحویل:

95/08/01

آدرس پروژه:
#

توضیحات:

وب سایت شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال(سهامی خاص)


مشاهده پروژه