نوع پروژه:

شرکتی

نام کارفرما:

فست فود ستاره شهر

تاریخ شروع:

1395/6/15

تاریخ تحویل:

1396/7/10

آدرس پروژه:
#

توضیحات:


مشاهده پروژه