نوع پروژه:

شرکتی

نام کارفرما:

کارخانه گچ پردیسان

تاریخ شروع:

95/12/01

تاریخ تحویل:

96/01/31

آدرس پروژه:
#

توضیحات:

کارخانه گچ پردیسان سمنان


مشاهده پروژه